Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

 • Aξία κουπονιού 40 ευρώ
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

 • Voucher price 40 euros
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

 • Aξία κουπονιού 40 ευρώ
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

 • Voucher price 40 euros
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

 • Aξία κουπονιού 40 ευρώ
 • Ισχύει μόνο για το μάθημα των μαθηματικών
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

 • Voucher price 40 euros
 • Valid only for the Math class
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ισχυεί για τις πρώτες 15 εγγραφές 

 • Aξία κουπονιού 40 ευρώ
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

Valid for the first 15 registrations

 • Voucher price 40 euros
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Για ατομικά ιδιαιτέρα μαθήματα

 • Aξία κουπονιού 30%
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

For private lessons 

 • Voucher price 30%
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Για ομαδικές τάξεις. Για όλες τις τάξεις

 • Aξία κουπονιού 1ος Μήνας δωρεάν
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

For group classes for All Classes

 • Voucher price 1st Month free
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Για ομαδικές τάξεις. Για όλες τις τάξεις

 • Aξία κουπονιού 1ος και 2ος Μήνας δωρεάν
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

For group classes for All Classes

 • Voucher price 1st & 2nd Month Free
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Η UAGC λειτουργεί αποκλειστικά ως προωθητικό μέσο. Δεν παρέχει κανένα όφελος και δεν διαμεσολαβεί σε οποιοδήποτε θέμα εγγραφών μεταξύ των ιδιωτικών σχολών και φροντιστηρίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από την ιδιωτική σχολή ή το φροντιστήριο.

General Terms and Conditions: UAGC operates solely as a promotional medium. It does not provide benefits or mediate any matters regarding registrations between private schools and tutoring centers. The private school or tutoring center exclusively determines the terms and conditions.


Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Για ομαδικές τάξεις. Για όλες τις τάξεις

 • Aξία κουπονιού 1ος Μήνας 20% Πλάνο Estrella 8 μαθήματα με συνολικό κόστος 165ε
 • Εκπτωτικό κουπόνι για κάθε οικογένεια, ισχύον για ένα άτομο.
 • Παρακαλούμε αναφέρετε τον κωδικό (επισημασμένος με κόκκινο χρώμα στο banner) κατά την εγγραφή σας.
 • Ισχύει για την περίοδο 2023-2024.

 

Special Conditions:

For group classes for All Classes

 • Voucher price 1st  Month 20% Estrella plan 8 courses within a month Total cost 165e
 • Discount coupon for each family, applicable to one individual.
 • Please provide the code (highlighted in red on the banner) during your registration.
 • Valid for the period 2023 - 2024.